Uttalande från SK0ZA rörande planeringen av 8S0DAY 2015

Det har kommit till SK0ZA:s kännedom att det florerar en del grundlösa rykten rörande vad som förevarit under planeringen av 8S0DAY-fielddayen, som i år arrangeras av SK0QO på Gålö helgen 13-14 juni i samverkan med ett flertal amatörradioklubbar i distrikt 0, bland dessa SK0ZA.

Vi känner att dessa felaktigheter behöver bemötas, då dessa rykten huvudsakligen tycks emanera från personer som, till skillnad från oss, inte var närvarande under någon del av den mötesserie på tre möten under vilken planeringen för 8S0DAY genomfördes, och som i enlighet med logikens lagar därför saknar kännedom om vad som faktiskt sagts och gjorts.

Rykten om förbud mot PR-radio

Något förbud mot PR-radio har inte diskuterats och följaktligen inte heller beslutats.
Det finns en PR-station på SK0QO:s QTH, vilken får nyttjas av eventuellt intresserade, liksom att de som eventuellt tar med sig en PR-station givetvis får nyttja densamma, under förutsättning att utrustningen uppfyller och används enligt gällande regelverk. Inga konstigheter.
PR-radio är dock inte amatörradio och vice versa, vilket klart och tydligt framgår för den som tar sig tid att ta del av PTS definitioner av dessa två tjänster.

Vad som i verkligheten beslutades var att PR-radio inte skulle vara en del av det officiella programmet. Det måste sägas vara ett naturligt och alls icke orimligt beslut, då det trots allt rör sig om en amatörradiofieldday arrangerad av ett antal amatörradioföreningar.

Målgruppen för en amatörradiofieldday är befintliga och framförallt blivande radioamatörer, och man förevisar då självfallet amatörradio. Svårare än så är det inte.

Rykten om påstådda samarbetsproblem

Det har också spridits rykten om att klubbarna inte kunnat samarbeta.
Inte heller det är med sanningen överensstämmande, och med tanke på resultatet av planeringen får det påståendet sägas
vara vederlagt. Det enkla faktum att denna fieldday kommer att genomföras i samarbete mellan ett flertal av distriktets amatörradioklubbar gör att dylika påståenden faller på sin egen orimlighet.

En bärande idé inom det nollte distriktet har, sedan ett antal år tillbaka, varit att kraftsamla genom samarbete mellan distriktets amatörradioföreningar. SK0ZA har varit en drivande part i detta sedan föreningens bildande i nådens år 2008.

SK0ZA har också sedan lång tid tillbaka ett mycket gott samarbete med till exempel SK0QO och SK0MT, med vilka vi tillsammans har genomfört ett större antal evenemang, omfattande gemensamma fielddays, föredrag hos varandra och annat utbyte föreningarna emellan, till gagn för våra respektive föreningars medlemmar och för amatörradion i stort.

SK0ZA har således, vilket vi också med all önskvärd tydlighet visat under vår sjuåriga historia, hela tiden varit öppna för att samarbeta med andra klubbar. Ett samarbete kräver dock att alla ingående parter bidrar, vilket är själva definitionen av samarbete.

Att som SK0MG komma efter det att alla beslut är fattade och all planering gjord, och vilja ändra förutsättningarna, är ett agerande vi finner anmärkningsvärt.

Är man intresserad av att samarbeta så får man faktiskt vara så god att vara med och hjälpa till att dra lasset hela vägen och inte försöka åka snålskjuts på andras arbete.

Att dessutom ha fräckheten att bjuda med sig egna gäster till någon annans arrangemang utan att diskutera detta med arrangörerna, förslagsvis på något av de tre möten som hölls, får sägas vara i det närmaste oförskämt.

SK0MG har nämligen, liksom alla andra klubbar i distrikt 0, varit inbjudna till samtliga tre planeringsmöten som hållits, och har således haft alla möjligheter i världen att framföra sina synpunkter och idéer.
Såsom varande en av de större klubbarna i distriktet sett till antalet medlemmar, borde SK0MG ha haft goda förutsättningar att hitta deltagare som kunnat närvara på åtminstone något av de tre ovan nämnda mötena. Så har dock icke skett.

Som jämförelse är vi i SK0ZA blott femton medlemmar, men trots det har vi deltagit i samtliga tre möten med flera representanter närvarande vid varje tillfälle.

SK0MG har som sagt valt att inte deltaga i planeringsarbetet, för att sedan närmast försöka kuppa sig in när de andra klubbarna redan gjort hela jobbet. SK0ZA finner ett sådant agerande oacceptabelt och djupt respektlöst mot oss andra.

SK0MG borde uppskatta att de överhuvudtaget, med tanke på det obefintliga intresse man uppvisat, trots allt erbjöds plats att deltaga. Är man inte med och säger sin mening får man dock anpassa sig till det som redan är bestämt. De frånvarande får acceptera de närvarandes beslut.

Menar man allvar med att man vill samarbeta med andra klubbar får man bjuda till och bidra till det gemensamma arbetet. Den möjligheten har funnits för alla distriktets klubbar, men SK0MG har alltså valt att avstå från den möjligheten.

Att som SK0MG dessutom välja att arrangera en egen fieldday en av de dagar som den gemensamma genomförs tycker vi säger allt om hur det förhåller sig med SK0MG:s påstådda samarbetsvilja.

Det har också sänts ut ett en smula oklart e-brev från SK0MG i dag, författat av föreningens ordförande. Vad vi har lyckats uttyda vill man låta påskina att man blivit dåligt behandlad, och samtidigt passar man på att relativt grovt förtala vissa namngivna personer för att sedan, helt barockt, kräva ursäkter av dessa!
Skälen till varför man kräver ursäkter framgår dock inte.

SK0ZA avfärdar med bestämdhet detta krav, såsom varande ställt helt utan saklig grund.

Vi tar också med bestämdhet avstånd från det förtal och de personangrepp som förekommer i SK0MG:s e-brev.
Det offentliga svar man eftersökte kan vi däremot bistå med, i form av detta uttalande.

SK0ZA är, som tidigare nämnts, öppna för samarbete med alla seriösa amatörradioföreningar som vill vara med och bidra till aktivitet och utveckling inom amatörradion. Detta då vi värnar vår hobby och de unika privilegier vi radioamatörer har anförtrotts av myndigheterna.

Det är vår förhoppning att vi genom detta förtydligande får slut på , påhopp, förtal och andra dumheter som inte hör hemma inom amatörradion.

Är det något som är oklart eller som ni funderar över är ni hjärtligt välkomna att ställa era frågor direkt till oss i SK0ZA, t.ex. på 8S0DAY den 13-14 juni på Gålö, då vi hoppas att vi ses.

Genom att prata direkt med oss som var med, så får ni reda på hur saker och ting förhåller sig i verkligheten och slipper lägga tid och energi på att lyssna till missuppfattningar, feltolkningar, osakliga personangrepp, förtal, illasinnade rykten och andra fantasier från de som inte var där.

Vi säger som fänrik Stål sade när han ombads berätta om Finska kriget 1808-09:
”Jo, därom kan jag ge besked, Om herrn så vill, ty jag var med.”

Gärdet, 2015-06-03

Styrelsen för Storstockholms Radioamatörer, SK0ZA


Detta uttalande har även tillsänts tidigare berörda via e-post,
samt publicerats även på SSA:s forum, under forumsdelen för distrikt 0.